1398/10/02

تحلیل محتوای بیانات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در زمینه فتنه

موضوع فتنه از موضوعاتی است که پژوهشهای فراوا نی در مورد آن انجام گرفته که در آن به معناشناسی ، روشهای ایجاد و مقابله با فتنه و همچنین آثار و پیامدهای آن پرداخته اند. در زیر با مرور این پژوهشها، برخی از مهمترین موارد مطرح شده را از نظر میگذرا نیم:

تحلیل محتوای بیانات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در زمینه فتنه


خروج