تاریخ خبر: ١٣٩٩/٠٤/٠٢

بسته محتوئی ویژه هفته بازخوانی و افشای حقوق بشر آمریکائی+فایل

• ترامپ و حقوق بشر آمریکائی • نمیتوانم نفس بکشم • ترور سردارسلیمانی • حقوق بشر اسلامی و حقوق بشرآمریکایی • جنایات آمریکا علیه ملت ایران متن کامل

تاریخ خبر: ١٣٩٩/٠٣/١٣

زمينه هاو پيامدهاي قيام 15 +فایل

مقدمه قیام، بروز امواج نارضایتی در میان یک قشر یا قشرهای مختلف جامعه، بر علیه نظام حاکم است که منجر به طغیان ناگهانی آنها می شود و موجب تغییراتی در برنامه ها، سیاستها، رهبری و مدیریت و یا نهادهای سیاسی جامعه می گردد. ولی ساختار و ارزشهای مسلط سیاسی و اجتماعی را دگرگون نمی سازد. زیرا هدف آن تنها نفس تغییر است; بدون آنکه جایگزینی در نظر داشته باشد. به عبارت دیگر، یک قیام اجتماعی، اگر چه با بسیج مردمی همراه است; اما طرح و برنامه ای مشخص، برای تغییر نهادهای اجتماعی و سیاسی ندارد. از این رو، تفاوت اساسی قی ام و انقلاب، در ایدئولوژی و معنا و جایگاه تاریخی آنهاست. بدین ترتیب که، هدف قیام اجتماعی برخلاف انقلاب، تخریب و بازسازی سیاسی و اجتماعی یک جامعه نیست; بلکه به صورت غیر مستقیم بر نهادهای سیاسی و اجتماعی تاثیر می گذارد و به طور اساسی، به معنی اعتراض خشونت آم یز به وضعیت موجود اس ت. -، تغییرات بنیادینی در ساختار سیاسی 1342 با این حال قیام پانزده خرداد (1) متن کامل

تاریخ خبر: ١٣٩٩/٠٣/١٣

تحليلي بر وصيت نامه الهي سياسي امام خميني+فایل

اهمیت شناخت آثار و افکار شخصیتی همچون امام خمینی تریدناپذیر است؛ و حوزویان و دانشگاهیان در این راستا تلا شها کرده و گامهای موثری برداشته اند. همیشه شناخت آرا و اندیشه های شخصیتهای برجسته امری مهم بوده است؛ بخصوص هنگامی که همه اقشار در همه سطوح بصورتی عینی و ملموس تاثیر افکار و اندیشه های آنها را احساس میکنند. استنتاج احزاب و تشکلها، رجال سیاسی و حکومتی، حوزویان و دانشگاهیان به کردار، گفتار و اندیشه های امام خمینی ضرورت شناخت هرچه بیشتر تفکر و اندیشۀ ایشان را لازم مینماید. متن کامل

تاریخ خبر: ١٣٩٩/٠٣/١٣

پانزده خرداد در كلام رهبري+فایل

آمدم گرگان، آنجا منبر میرفتم .حدود یک سال بعد از قضایای پانزدهم خرداد بود؛ ۳۴من سال دهه ی دوّم یا سوّم صفر بود؛ آن اجتماع، حرکت و استقبالی که مردم میکردند و آن هیجانی که مردم نشان میدادند، برای من شگفت آور بود؛ نشان دهنده ی بیداری و علاقه مندی مردم به این حرکت بود. متن کامل

تاریخ خبر: ١٣٩٩/٠٣/١٣

آرمان هاي انقلاب اسلامي از نگاه امام خميني+فایل

در این نوشتار به ارائه یک تقسی مبندی جدید از انقلابها همت میگماریم که در آن، انقلابها بر اساس آرمانهای انقلابیون، از یکدیگر تفکیک م یشوند.این تقسی مبندی در کنار دیگر موارد مشابه-تقسی مبندیهایی که بر اساس ملاکهای فلسفی، تاریخی، اقتصادی، انسانی، اخلاقی و...صورت پذیرفت هاند-م یتواند در معرّفی هر چه بهتر انقلاب اسلامی مؤثر باشد. متن کامل


2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعدی >>