1398/08/13 :: ١٤:٣٨                                                                                                                                                                                                    

مراسم راهپیمائی یوم الله سیزدهم آبان شهرستان گرگان به روایت تصویر

استکبار ستیزی و مقاومت در مقابل زور گویان جزو سرشت ملت ایران است.

مراسم راهپیمائی یوم الله سیزدهم آبان شهرستان گرگان به روایت تصویر


خروج